2004

Facilities management handler om at styre driften af en bygning med alle dens funktioner og faciliteter – planlagt og systematisk – og samtidig sørge for at vedligeholde bygningen og alle dens bygningsdele ”med rettidig omhu”.

Det er en indsats, som i sig selv sjældent er voldsom spektakulær. Men resultaterne er altid til at få øje på. Dansk almennyttigt Boligselskab, DAB, er ansvarlig for at drive og vedligeholde mere end 40.000 boliger. De er ikke alle sammen bygget i går – men de er alle i fin stand, takket være en systematisk indsats, som ikke alene omfatter den løbende vedligeholdelsesplanlægning, men også en målrettet fokusering på driftspesonalets uddannelse og inddragelse af beboerne.

Det er denne brede og konsekvente indsats, som BoligfondenKuben og Dansk Facilities Management – netværk har valgt at belønne med Driftsherreprisen 2004. Med prisen følger 100.000 kr, der er øremærket en kunstnerisk udsmykning efter prismodtagerens eget valg. Driftsherreprisen 2004 overrækkes ved en festlighed fredag den 3. december kl 14 til 16 i DABs kantine, Finsensvej 33 på Frederiksberg.

Styr på byggepladsen

Årets vinder er et ungt firma, der har etableret en helt ny service i byggeprocessen: At drive byggepladsen.

Ofte er byggepladsen – det sted, hvor hele byggeprocessen udspiller sig – et sammensurium af tilfældigheder, af rod og af biler, der venter for at komme til. Eksemplerne er talrige, og de senere år har vist hvor alvorlige følger dette kan få for hele byggeprocessen, hvad enten der er tale om nye forretningscentrer med mange aktører i en hektisk slutfase eller om byggerier i koncentrerede byområder. Alle kæmper for at opnå plads, men ingen styrer pladsen – og alle taber.

Byggepladsen udgør formentlig under 10% af de samlede håndværkerudgifter, man ingen har hidtil taget denne vigtige ’entreprise’ alvorligt, alle har set det som noget venstrehåndsarbejde – noget, der bare skal gøres – med det resultat, at vi igen og igen har set forsinkelser og ekstraomkostninger.

FM Bygningsdrift har taget et første, men stort, skridt i retning af at professionalisere dette område. De har vist, at de kan i praksis – især i slutfasen – men området rummer store muligheder for at forbedre byggeprocessen med en helt ny tilgang fra start til slut. Og vel og mærke den individuelle byggeproces, der er karakteristisk for det bedste i dansk byggeri, og som vi fortsat gerne ser udfolde os på byggepladserne.

Prisen udtrykker respekt for den nytænkning, FM allerede har demonstreret, men den er også et kraftig signal om at fortsætte. Lean Construction – Trimmet Byggeri – har siden begyndelsen af 1990’erne arbejdet med sådanne udviklinger i teori og praksis og med ganske stort succes. Et kerneområde har været, at fagene kan komme til for hinanden i alle processens operationer og gøremål. Hertil føjer FM Bygningsdrift så en helt ny tilgang til styring af processen på et centralt punkt, nemlig selve byggepladsen.

Priskomiteens begrundelse for valget af årets prismodtager: Hvor procesprisen sidste år blev uddelt til arkitektfirmaet Arkitema, har komitéen i år lagt vægt på systemleverandørers procestilgang og procesforståelse. Komitéen har fundet mange værdige kandidater og blandt disse kandidater faldt valget på FM Bygningsdrift, Logistisk & Rådgivning.

Komiteen har i sit valg lagt vægt på FM Bygningsdrifts (FMB) procesperspektiv, hvor de håndterer byggepladsen, som en midlertidig fabrik, samt på den grundlæggende forretningsfilosofi, hvor forståelsen af byggeprocessen og dens kompleksiteter er en af de spidskompetencer FMB arbejder med.

Inspirationen til denne procesforståelse har FMB hentet fra industrien og har i sit koncept taget fat om struktur og orden på byggepladsen. Denne forståelse er unik i sin grundform og perspektiverer processerne i og omkring byggepladsstyring, orden og logistik ud fra en industriforståelse. Optimeringen af byggelogistikken går på skabelsen af det naturlige flow, som gør, at byggepladserne minder om en fabrik, da der netop på en produktionsfabrik er det nødvendige flow og sammenhæng mellem tingene. FMB har specialiseret sig i at etablere dette rette flow på små og store byggepladser, så alle har mulighed for at gøre det de er bedst til. Derved kan både rådgiver, entreprenører og bygherre koncentrere sig om sit kerneområde.

Det er komitéens vurdering, at FMBs procesperspektiv er værdiskabende. Ikke kun i forhold til de enkelte processer, men ikke mindst i forhold til at reducere ikke værdiskabende spild i form af ventetid, materiale spild m.m. På en byggeplads er aktiviteterne ca. tredelte hvad tidsforbrug angår: 1/3 til egentlig værdiforøgelse af byggeriet d.v.s. indbygning af materialer, 1/3 til instruktion, information og social tid vedr. det arbejde der skal udføres og 1/3 til modtagelse af materialer, intern flytning af materialer og lign. logistiske interne øvelser. Der er lavet en række undersøgelser i ind – og udland, der ca. viser dette billede. I den vareproducerende industri udgør den direkte værdiskabende tid 40 – 50 % af arbejdstiden til egentlig værdiforøgelse i produktionen. FMBs koncept er bygget op omkring denne problemstilling og komitéen ser muligheder i dette koncept, som kan være med til at øge værdiskabelsestiden til 40 - 50% også i byggebranchen.

At være systemleverandør med ydelser, som traditionelt ligger hos hoved-/ og totalentreprenøren er nytænkning - FMB har set et marked, hvor hoved- og totalentreprenørerne proformer dårligt, og har hermed selv udviklet og italesat et markedet, som for år tilbage var ukendt. Derfor står FMB også alene i markedet og har dermed gode muligheder for at videreudvikle deres koncept. Det er komitéens vurdering, at FMB er nytænkende på proces og styring.

Henrik Mielke

Formand for Foreningen Lean Construction-DK

 

Arkitema har sat udvikling i system

Arkitema er en af landtes største arkitektvirksomheder – med hovedbase i Århus, men en stor afdeling også i København.

Boligbyggeri har fra begyndelsen haft en særlig plads hos Arkitema, men opgaverne spænder over alle arkitektfagets discipliner. En stigende del af omsætningen hentes i udlandet - både de nære nabolandet og så langt væk som Kina.

Virksomheden beskæftiger 270 medarbejdere, heraf de 185 på tegnestuen i Århus. Arkitema omsatte i 2005 for 160 mio. kr

Arkitema har en mangeårig tradition for at nytænke produkter og processer. Helt tilbage i 1980erne vandt den da unge tegnestue det daværende boligministeriums store konkurrence om nytænkning af etageboligbyggeriet. I 1990erne var firmaet en aktiv deltager i PPB-udviklingsprogrammet (Proces- og Produktudvikling i Byggeriet), som lagde grunden for mange af de senere års udviklinger i byggeriet.

I de senere år har Arkitema selv arbejdet systematisk med udvikling, herunder produktudvikling af etageboligen i konceptet Det Fleksible Etagehus, hvor en prototype lige nu er under opførelse i Ørestad City. I 2004 oprettede Arkitema egen forsknings- og udviklingsafdeling.