driftsherreprisoverraekkelse 2007

Efter grundig forberedelse samlede Københavns Kommune fra januar 2006 alle de kommunale ejendomme og bygningsanlæg under én hat - Københavns Ejendomme - og begyndte at implementere en helt ny brugerorienteret strategi for, hvordan ejendomsresurserne forvaltes. På bare to år er Københavns Ejendomme blevet rollemodel for masser af andre kommuner, som i kølvandet på kommunalreformen ønsker at reorganisere deres ejendomsforvaltning. Nu er KEjd tilllige blevet tildelt Driftsherreprisen 2007. Københavnermodellen er bl.a. fremhævet i anbefalingerne fra udviklingsprojektet Organisering af den kommunale Facilities Management funktion.

Effektiv ejendomsdrift og fokus på brugernes behov går hånd i hånd hos Københavns Ejendomme – et lærestykke i, hvordan en kommune med held kan anvende facilities management

”Ejendomme er aldrig neutrale i relation til de aktiviteter, der foregår i dem. Enten hæmmer de eller også fremmer de disse aktiviteter.”

”Omgivelserne har indflydelse på vores humør. Vores humør har indflydelse på vores resultater.”

Citaterne kan begge tilskrives Karen Mosbech – og de er ganske betegnende for den holdning, hun som direktør for Københavns Ejendomme – KEjd – har lagt til grund for den nye forvaltning af de kommunale ejendomme, som hun står i spidsen for.

De kommunale ejendomme er ikke bare mursten og inventar. De er rammerne om alle de forskellige aktiviteter, hvormed kommunen udfylder sin funktion over for borgerne. Hvis disse rammer håndteres på en måde, som bidrager til at skabe værdi for de forskellige aktiviteter, vil de resurser, som anvendes hertil, være gode investeringer i at virkeliggøre kommunens mål.

Det er grundtanken ved at implementere facilities management i den kommunale ejendomsforvaltning. I kølvandet på kommunalreformen overvejer mange kommuner, hvordan de mest hensigtsmæssigt kan organisere forvaltningen af deres ejendomme og resurser. Moderne facilities management – som for længst har gået sin sejrsgang i erhvervslivet – er et oplagt bud på en sådan nyorganisering. Derfor skæver flere og flere kommuner nu til ”københavnermodellen”.

Strategien Københavns Ejendomme blev dannet med virkning fra 1. januar 2006, hvor alle kommunens ejendomme blev samlet under én hat. Før det blev kommunens knap 800 ejendomme, 700 lejemål og mere end 500 selvejende institutioner og idrætsanlæg administreret af de syv forskellige fagforvaltninger, som havde hver deres måde at gøre det på – hver deres mål og strategier.

Første skridt har derfor været at etablere et fælles fundament: En fælles forståelse af KEjds vision, mission og mål – og en klar strategi for, hvordan man kan nå dem. Det kendetegner facilities management, at det ikke ”bare” er et system til at forvalte ejendomme, men netop et strategisk ledelsesværktøj til at forvalte ejendomsresurserne optimalt – både i forhold til at få ”mest for pengene” og i forhold til brugernes behov.

KEjd har ligefrem etableret en afdeling, som udelukkende skal tage sig af strategisk udvikling og benytter managementværktøjer som ”balanced scorecard” til løbende at måle indsats og resultater og holde dem op mod de fastsatte mål.

Kunderne Med det mundrette slogan ”fra vicevært til innovator” – og en udviklingstrappe, som viser hvordan KEjd trin for trin vil forvalte ejendomsresurserne, så der skabes stadig større værdi for brugerne – arbejder KEjd målrettet på at kommunikere den nye forståelse ud til alle 550 medarbejdere.

Fra viceværter og varmemestre til planlæggere, jurister og kontorfolk skal alle være med til at realisere værdier og mål i forhold til ”kunderne”. Omstillingen er for mange en stor udfordring, som KEjd målrettet prøver at tackle med interne læringaktiviteter og flittig kommunikation.

Uanset om kunden er en brandstation eller en børnehave, skal de opleve KEjd som den samarbejdspartner, der ikke bare leverer de fysiske rammer, men også kan være med at optimere rammerne i forhold til aktiviteter og behov. KEjd er som første skridt startet hos sig selv og har indrettet sit fælles kontorlandskab på Dahlerupsgade tæt på Rådhuspladsen som et ”arbejdslaboratorium”, som lægger op til nye arbejds- og samarbejdsformer – til inspiration også for kunderne.

Ejendommene At ejendommene er i god vedligeholdelsesstand og at driften er trimmet, er en helt afgørende forudsætning for, at rammerne fungerer. Overblik, planlægning og systematik er i facilities management nøglen til at effektivisere indsatsen og få mest mulig ud af pengene, så KEjd har fra begyndelsen indledt en systematisk registrering og tilstandsvurdering.

Resultaterne samles i en ejendomsdatabase, der for første gang har etableret et samlet overblik over Københavns kommunes mange ejendomme. Med databasen som grundlag får KEjd langt bedre mulighed for at optimere arealforvaltningen, så man kan udnytte ledige kvadratmetre på tværs af de gamle forvaltningsskel.

Databasen bliver samtidig krumptappen i den digitale styring af vedligeholdelse og drift. Her kan man opsamle nøgletal og vedligeholdelsedata, som giver et langt bedre grundlag for at inddrage andre, private aktører i ejendommenes løbende drift og vedligeholdelse.

KEjd gennemfører i denne tid en række pilotprojekter på såkaldte driftspartnerskaber, hvor den løbende drift og vedligeholdelse på en klump af ejendomme – fx en række skoler og fritidshjem – i et aftalt tidsrum udliciteres til private håndværkerkonsortier. De foreløbige resultater er overbevisende: Kommunen får op til 20 % mere vedligeholdelse for pengene samtidig med, at energiforbruget i ejendommene er reduceret.