Faglig viden
tablet-menu
Faglig viden
mobile-menu

Chok-rapport, Riget ramler, strømsvigt i dag

6. september 2018
Vibeke Prahl
Enhedsdhef
Region Hovedstaden-CEJ

Regionens renoveringsanalyse trak overskrifter i dagene omkring Kr. Himmelfart. Pludseligt var aviserne fulde af artikler om, at Region Hovedstadens bygninger var i alarmerende dårlig stand og ved at falde ned om ørerne på patienter og personale.

Anledningen var offentliggørelse af Region Hovedstadens renoveringsanalyse, der kortlagde bygningsmassens tilstand, samt det økonomiske efterslæb set fra et tilstandsbaseret perspektiv (artikel i FM UPDATE #4/2017).

I denne artikel fortælles om den fremadrettede indsats for at renovere regionens ejendomme:

RESULTATERNE AF RENOVERINGSANALYSEN
Region Hovedstadens bygninger er i dårlig stand, og driftstop, nedbrud mv. vidner om, at det er tid til at arbejde målrettet med en anden tilgang til vedligehold og renovering.

Analysen viser at regionens bygninger (somatik og psykiatri) har en gennemsnitlig vægtet tilstandsgrad på ca. 1.8, og et ”her og nu” efterslæb på ca. kr. 2,1 mia. – og at dette beløb afhængig af strategi for genopretning, er betragteligt større når tilstanden skal fastholdes over en årrække.

Dette store tal skal ses i forhold til CEJs årlige samlede budget som i 2017 var på ca. kr. 1,3 mia1. Der er stor variation i tilstandsgraden både mellem de forskellige bygningsdele og mellem de enkelte hospitaler. Ikke overraskende er tilstanden for de tekniske installationer dårlig, og tilstandsgraden ligger samlet på omkring 2.

Som det ses af figur 1, vil tilstanden forværres såfremt regionen fortsætter den nuværende investeringsstrategi. Samtidigt har de store hospitaler Rigshospitalet Blegdamsvej, Herlev Hospital og Hvidovre Hospital den ringeste tilstandsgrad – lige omkring 2, og et markant større efterslæb kr./m2 end på de andre hospitaler (Figur 2)

figur 1 vibeke

Analysen viste også, at uagtet hvor meget Center for Ejendomme (CEJ) omlægger sine interne budgetter, så er der ikke penge nok i systemet til at gennemføre den genoprettende indsats, det kræver at bringe bygningsmassen tilbage til et niveau, hvor vi kan sikre patienter og personale en høj oppetid. Såfremt den nuværende indsats fortsætter, vil bygningsmassen forsat degenerere over de kommende år. Det var et budskab som  Regionsrådet behandlede med stor alvorlighed på regionsrådsmødet i maj. Det er situationen, men hvordan gribes opgave an?

MULIGHEDER ELLER BEGRÆNSNINGER
Første skridt har været at beslutte den overordnede genopretningsstrategi: Gradvis opretning fra den gennemsnitlige tilstandsgrad på 1,8 til en gennemsnitlig tilstandsgrad på ca. 1,5 af bygningsmassen over 10 år; anslået pris: ca. kr.7,2 mia. Denne strategi er valgt på baggrund af en række overvejelser om finansieringsmuligheder, hensyn til regionens øvrige bygge- og udflytningsaktiviteter, Regions Hovedstaden Hospitalsplan HOPP 2025 og ikke mindst realiserbarhed ift. omlægninger og interne forandringer i CEJ

CEJ har udarbejdet en finansiel masterplan, der består af 3 hovedfinansieringskilder:

  • Omlægninger inden for eget budget
  • Reduktion af det akutte vedligehold i takt med at genopretningsindsatsen stiger
  • Effektivisering af interne arbejdsgange og rightsourcing
  • Effektive leverandørsamarbejder og nye udbudsformer
  • ESCO 3.0 (CEJs energieffektiviserings projekt)
  • Finansiering via regionens drifts- og anlægsmidler

En ting er analyse, strategi og masterplaner, men hvordan omsætter vi renoveringsanalysens viden til konkrete handlinger, og hvordan kommer vi i gang med omlægninger, ændringer og reinvesteringer?

Figur 2 vibeke

CEJ har valgt at betragte renoveringsanalysen og genopretningen af regionens bygninger, som en gigantisk løftestang i forhold til at professionalisere organisationen og arbejde med nye tiltag ift. organisering, fordeling af in- og outsourcede opgaver, leverandørsamarbejder,
udbudsformer mv. Derudover er det forventningen, at den massive investering i genopretning stille og roligt vil nedbringe andelen af det akutte
vedligehold og på denne måde medvirke positivt til at generere midler til geninvestering.

Hele projektet er organiseret i et program, med en programledelse og en række underliggende delprojekter. For at sikre forankring i organisationen er styregruppen den samlede CEJ ledelse, og CEJs enhedschefer er udpeget til projektejere af delprojekterne. Derudover er inddragelse af andre regionale centre, politikere samt regionens virksomheder indtænkt i modellen (figur 3).

Første skridt er at få forberedt planlægningen til 2019 – det indebærer omsætning af renoveringsanalysen til vedligeholdsplaner, identificering af udbudspakker, datafangst og analyser af udbudsscenarier, økonomiske modeller til at tracke fremdrift og organisering af en udførelsesorganisation.
De første år øges investeringsniveauet med omkring 200 mio. kr. stigende til op mod 8-900 mio. kr. de sidste år. Det betyder, at vi har mulighed for at afprøve forskellige tiltag og geare organisationen til den øgede aktivitet.

VEDLIGEHOLDSPLANER
Fra politisk hold er der et naturligt stort fokus på resultater og på at de store investeringer rent faktisk har den ønskede effekt. Vi er derfor i gang med at udarbejde investeringsplaner:

1. Høj detaljeringsgrad år 1 – projekter med tilhørende lokation
2. Mindre detaljeringsgrad i de 3 efterfølgende år – nogle gennemgående projekter, beløb der sættes af mere overordnet på bygningsdelsniveau og
lokationsniveau.
3. Lavere detaljeringsgrad de efterfølgende år; dog med det fokus at vise, at det fastlagte mål nås.

figur 3 vibeke

I skrivende stund er første plan klar til de politiske budgetforhandlinger i august måned. På baggrund af investeringsplanerne og regionens
øvrige udbudsaktivitet – er vi i gang med at identificere de områder, hvor der skal udbydes opgaver. Der arbejdes pt. med kvalificering af analyser og i august måned forventes de første markedsdialoger at gå i gang.

PERSPEKTIVERNE
Samtidigt med renoveringsanalysen har CEJ udarbejdet et overslag over det kvalitetsmæssige efterslæb, der adresserer de utidssvarende  funktionaliteter; såsom mangel på moderne sengeafsnit med mulighed for enestue og bade/toilet forhold, dårlige og uoverskuelige ankomstforhold og ventefaciliteter, samt fysiske indretninger, der ikke længere understøtter effektive arbejdsgange f.eks. i laboratorier, operationsafsnit og  diagnostiske afdelinger.

For Region Hovedstaden er ejendomsstrategien blot ét element af mange i den fremtidige hospitalsplan HOPP 2025, og renoveringsanalysen bidrager med information, der kan være med til at afgøre om en flytning af eller udvidelse af klinisk aktivitet et sted er rentabelt, og/eller om der er bygninger der bør afhændes eller opgraderes. Samtidigt vil de store udflytninger til nybyggede akutmodtagelser og kvinde/barn centre mm. frigive plads til, at de helt nødvendige gennemgribende renoveringer kan gennemføres.

Der er altså mange gode takter, der peger mod at Region Hovedstadens renoveringsanalyse omsættes til en forbedring af patienter og personales oplevelse af behandling og arbejdsforhold – det glæder vi os i CEJ til at bidrage med.

Interesserede der ønsker at læse rapporterne fra renoveringsanalysen er velkomne til at kontakte CEJ for nærmere information (systemogprocesser.center-forejendomsdrift@regionh.dk)

figur 4 vibeke

Lignende artikler
Annoncer