FM netværk – Danske Hospitaler
Den danske sundhedssektor står over for store udfordringer i forhold til et stigende pres på sundhedsøkonomien, på behandlingskvalitet og -udbud og på personaleressourcer. Hertil kommer byggeri, idriftsættelse og drift af supersygehusene og nye organiseringsmodeller i regionerne og (måske) nationalt.

FM netværk – Danske Hospitaler samler FM-ledere i hospitalssektoren på tværs af hospitaler og regioner etablerer et fundament for udviklingen af hospitals-FM i dette krydspres.

Formål
Formålet med netværket er at drøfte og udvikle hospitals-FM med henblik på, at vi i endnu højere grad kan understøtte de kliniske processer på en omkostningseffektiv måde - og med henblik på, at vi kan styrke udviklingen af patientrejsen og -oplevelsen.

Herved bidrager vi til at løfte de sundhedsøkonomiske udfordringer bredt.

Hertil er formålet, at netværket imellem møderne kan bruges til sparring i forhold til konkrete udfordringer i det daglige.

Hvem deltager?
FM netværk – Danske Hospitaler er et forum for de FM-ansvarlige på danske hospitaler og/eller centrale FM-personer i regionernes koncernfunktioner.

Gruppen debatterer hovedsageligt på strategisk og taktisk niveau.

Hvad får du ud af deltagelsen?
Du får:

  • faglige FM-relevante indlæg på højt niveau, der sætter fokus på udviklingen af hospitals-FM.
  • international inspiration fra vores hospitalsnetværkspartnere i Holland, Sverige og Norge.
  • fortrolig erfaringsudveksling, sparring og inspiration fra jævnbyrdige
  • et fortroligt og uformelt forum, hvor du kan drøfte de udfordringer, du møder i din ledelsesmæssige dagligdag. 

 Du kan:

  • Diskutere, debattere og dele viden om FM i den brede hospitalskontekst
  • Få inspiration i øjenhøjde fra andre, som laver det samme som dig
  • Få faglig og ledelsesmæssig inspiration og viden på højt niveau
  • Drøfte hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er, inden for planlægning, drift og ledelse af FM.

4 møder om året – og en studietur til udlandet
DFM netværk faciliterer netværket og varetager dagsordner, indkaldelser, mail-lister, referater, organisering af indlægsholdere mv.

Vi gennemfører fire dagsmøder om året, hvor vi henter relevante indlægsholdere ind til at give inspiration og viden. Vi afslutter året med et aftenarrangement i København.

Vi afstemmer løbende indholdet på møderne, idet vi både sigter mod de mere strategiske spørgsmål og de aktuelle udfordringer.

Vi gennemfører årligt en to-dages egenbetalt studietur til udlandet, hvor vi udforsker internationale erfaringer og tendenser. Dette gør vi normalt i samarbejde med vores internationale hospitalssamarbejdspartnere.

Deltagelse i netværket koster 9.500 kr. pr år ex. moms.