Nyheder
tablet-menu
Nyheder
mobile-menu

General forsamling DFM netværk d. 19/5 2020 Referat

25. maj 2020
Laura Lindahl
direktør
DFM netværk

Referat af generalforsamling for DFM Netværk 2020 

Dato: 19. maj 2020, online via go-to-meeting (pga. coronavirus) 

Dagsorden

Velkommen ved formanden

 1. Valg af dirigent 
 2. Formandens beretning 
 3. Regnskab for 2019 til godkendelse
 4. Forslag fra medlemmerne
 5. Forslag fra bestyrelsen
 6. DFM i lyset af coronavirus
 7. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af fremtidigt kontingent
 8. Valg til bestyrelsen
 9. Valg af bestyrelsessuppleanter
 10. Fastlæggelse af revision
 11. Eventuelt

 

Referat

 1. Valg af dirigent

Verner Bentzen blev valgt til dirigent og konkluderede, at generalforsamlingen var lovlig og rettidigt indkaldt.

 1. Formandens årsberetning for 2019 v/bestyrelsesformand Flemming Wulff Hansen

Flemming Wulff Hansen startede sin beretning med at konstatere, at 2019 har været et godt år. 

Der har været medlemsfremgang med 11 virksomhedsmedlemskaber og 13 personlige medlemskaber, der blev afholdt en succesfuld årskonference, der var en stigning på medlemsmøder på 30 procent, antallet af faciliterede netværk voksede, der var fire aktive arbejdsudvalg, vi afsluttede vores digitaliseringsprojekt og udgav en bog, og vi afsluttede året med et godt regnskab. 

Året bar også præg af forslaget om at lægge foreningsaktiviteterne over i MOLIO og som en konsekvens heraf nedlægge DFM som selvstændig forening. Forslaget blev ikke vedtaget på den årlige generalforsamling d. 23 maj 2019, hvorefter direktør Svend Bie og bestyrelsen bestående af Formand Mogens Kornbo, Claes Brylle Hallqvist, Karen Mosbech, Lise Lotte Panduro og Flemming Wulff Hansen trådte tilbage. Flemming Wulff Hansen takkede den tidligere bestyrelse for en stor indsats gennem rigtig mange år. 

En ny bestyrelse blev valgt på ekstraordinær generalforsamling d. 18. juni 2019, hvor 13 kandidater stillede op. Den ny bestyrelse besluttede, at suppleanterne inviteres til deltagelse i bestyrelsesarbejdet, og at der skulle fokus på medlemsinddragelse. 

Den første opgave, der skulle løses, var at finde en ny direktør og derfor inviterede bestyrelsen alle medlemmer til at deltage i ansættelsesudvalget, der skulle finde den ny direktør. Ansættelsesudvalget bestod udover bestyrelsen af Jørgen Stogbro, Peter Bang og Michael Wallin. Der var 56 ansøgere og seks kandidater til samtale, og et enigt ansættelsesudvalg valgte Laura Lindahl som ny direktør. 

Bestyrelsen igangsatte en medlemsundersøgelse for at tage temperaturen på foreningen og få input fra medlemmerne. Der blev holdt to medlemsmøder om foreningens fremtid, og bestyrelsen holdt tre møder. Det mundede ud i en vækststrategi med fokus på værdiskabelse for medlemmerne og større synlighed. Bestyrelsen besluttede at investere 0,5 mio. kroner i sekretariatet for at understøtte ressourcerne til at udvikle flere aktiviteter.

 1. Regnskab for 2019

Flemming Wulff Hansen gennemgik regnskabet for 2019. Efter uddybende spørgsmål fra Lena Paustian og Claes Brylle Hallqvist konstaterede dirigenten, at regnskabet var godkendt. 

 1. Forslag fra medlemmerne 

Ingen indkomne forslag

 1. Forslag fra bestyrelsen 

Bestyrelsen indstillede to forslag:

 1. At udnævne Per Anker Jensen og Ole Emil Malmstrøm til æresmedlemmer af DFM. 
  Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 1. At ændre foreningens navn fra Dansk Facilities Management Netværk til Dansk Facility Management. 

Generalforsamlingen konstaterede, at det ikke var muligt at træffe en beslutning om navneændring, da forslaget kræver en vedtægtsændring. Det betyder, at 2/3 af foreningens medlemmer skal være tilstede, eller at afstemningen sker på en ekstraordinær generalforsamling.

Samtidig konstaterede generalforsamlingen, at forslaget rummer to forslag, dels om afskaffelse af ”netværk” og dels om ændring af ”ies” til ”y”.

Generalforsamlingen stemte om forslaget, og da et flertal stemte for, besluttede generalforsamlingen at sende forslaget til viderebearbejdelse i bestyrelsen.

 1. DFM i lyset af coronavirus

Formand Flemming Wulff Hansen og direktør Laura Lindahl redegjorde for coronakrisens påvirkning på foreningen. Formanden gennemgik bestyrelsens strategi-overvejelser fra før jul og det budget, bestyrelsen på det tidspunkt så frem mod og løb derefter et nyt scenarie igennem, hvor coronakrisen har tvunget bestyrelsen til blandt andet at aflyse årskonferencen 2020. Laura Lindahl gennemgik sekretariatets omstrukturering pga coronakrisen og en status samt målsætning for aktiviteterne i foreningen. 

 1. Fremlæggelse af budget for 2020 

 Flemming Wulff Hansen gennemgik budgettet. Efter enkelte uddybende spørgsmål erklærede dirigenten budgettet for godkendt.

 1. Valg til bestyrelsen 

Der var én ledig post som ordinært medlem af bestyrelsen, idet Tibbe Knudsen ikke ønskede genvalg. Fire meddelte deres kandidatur til posten som bestyrelsesmedlem: Jørgen Stokbro, Lena Paustian, Preben Gramstrup og Daniel Gullberg. Afstemningen blev foretaget digitalt – sekretariatet talte stemmer. Preben Gramstrup blev valgt som medlem af DFM’s bestyrelse for tre år.

 1. Valg af suppleanter

Der var to ledige suppleant-poster på valg, idet Henrik Liebach ikke ønskede genvalg, og Helle Lohmann Rasmussen er trådt ud af bestyrelsen som suppleant, da hun har fået job i sekretariatet. Fire ønskede at stille op til posterne som suppleant til bestyrelsen for et år: Lena Paustian, Daniel Gullberg, Birgitte Kehler Holst, Jørgen Stokbro og Kennet Fredebo Wilken. Ved første afstemning blev Daniel Gullberg valgt, og der var stemmelighed mellem Birgitte Kehler Holst og Kennet Fredebo Wilken. Efter en ny afstemning mellem de to kandidater Birgitte Kehler Holst og Kennet Fredebo Wilken blev Kennet Fredebo Wilken valgt. 

Den nye bestyrelse består dermed af: Flemming Wulff Hansen, Karen Dilling, Trine Thorn, Nikolaj Randall Petersen og Preben Gramstrup. Derudover er suppleanterne: Daniel Gullberg og Kennet Fredebo Wilken. 

 1. Fastlæggelse af revision 

Det blev forslået at forsætte med Deloitte som DFM Netværks revisor i 2020. Dette blev vedtaget.

 1. Eventuelt

Der var ikke noget til eventuelt. 

Annoncer